Общи правила за ползване на Електрически велосипеди

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя за временно ползване на НАЕМАТЕЛЯ електрически велосипед/и, срещу възнаграждение, което НАЕМАТЕЛЯ се задължава да заплати при условия и срокове, уговорени в индивидуален договор.
 • Електрическите велосипеди са предназначени да бъдат използвани изключително в планината. За намаляване риска от травми, наемателят се задължава да използва предпазна каска, включена в цената и предоставена от наемодателя.
 • Наемателят приема и съзнава, че максималното натоварване на колелото е 110 кг.

2.РЕЗЕРВАЦИЯ И НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД

 • Резервация на велосипед се осъществява на сайта https://pamporovo-ebikes.com/ или на телефон 0884173762.
 • При предаването на велосипеда, НАЕМАТЕЛЯТ преглежда за недостатъци и ако намери такива, уведомява незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не направи това, се приема, че НАЕТАТА ВЕЩ е предадена в добро състояние.

3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • Актуален ценоразпис за наем на електрически велосипеди е обявен на сайта на Наемодателя – https://pamporovo-ebikes.com/, като Наемателят декларира, че е съгласен с обявените в него цени.
 • Наемателят се задължава да заплати депозит, размера на който е посочен на сайта https://pamporovo-ebikes.com/. След връщане на велосипеда и инспекция от страна на Наемодателя и при липса на повреди причинени от неправилна експлоатация и/или неспазване на „Общите правила за ползване на електрически велосипеди“, Наемодателя връща депозита на Наемателя. При константирани липси и/или повреди, причинени от недобросъвестно боравене с велосипеда и оборудването му, стойността на депозита се удържа и наемателя е длъжен да заплати на наемодателя всяка щета, за която е отговорен.

 4.ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД

 • Наемателят е длъжен да използва велосипеда по начин, който да предотврати претоварването му, повредата, унищожението или кражбата му.
 • Електрическите велосипеди са предназначени да бъдат използвани изключително в планината. За намаляване риска от травми, Наемателят се задължава да използва предпазна каска, включена в цената и предоставена от Наемодателя.
 • Наемателя е длъжен да спазва указаните маршрути за движение и да не предприема спускане по вело трасетата на Пампорово АД. В противен случай, наемателя дължи глоба в размер на 200лв.
 • Маршрутите за движение са разделени на зона за начинаещи и зона за напреднали. Използването на велосипеда в зоната за напреднали изисква съгласие от Наемателят, изразено в декларация, че притежава необходимият опит и е готов сам да носи отговорност за придвижване по републиканската пътна мрежа или планински трасета. В допълнение, наемателят приема, че отстраняването на проблеми свързани с експлоатацията на велосипеда е негова отговорност. При невъзможност да бъде остранен проблем свързан със смяна на спукана гума и ремонт на паднала/скъсана верига, Наемателят приема да заплати съответната услуга спрямо ценоразписа публикуван на Интернет страницата: https://pamporovo-ebikes.com/
 • При предаването на велосипеда, Наемателят преглежда за явни недостатъци и ако намери такива, уведомява незабавно Наемодателя. Ако Наемателят не направи това, се приема, че НАЕТАТА ВЕЩ е предадена в добро състояние.
 • Максималното време за наем на велосипед се определя от сключения индивидуален договор. Ако наемателят надхвърли този период, наемодателят има право да наложи допълнителни такси в съответствие с ценовата листа на Интернет страницата: https://pamporovo-ebikes.com/, като за всеки започнат допълнителен час, Наемателят дължи наем от един час.
 • На Наемателя му е известно, че велосипеда може да бъде снабден с GPS устройство с цел предотвратяване на кражби и се съгласява, че е възможно да бъде осъществено проследяване на локацията му.
 • Наемателя може да наеме велосипед само от офиса на Наемодателя, намиращ се в к.к Пампорово, местност Язовира.
 • Наемателят е наясно и се съгласява, че офиса на Парт Тур ЕООД се наблюдава от видео системи от страна на наемодателя с цел предпазване на велосипедите. Наемателят се съгласява, че записите могат да бъдат използвани в случай на престъпление, опит за престъпление или нанясане на повреда.
 • Наемателят е длъжен да върне велосипеда след използването му в офиса на Наемодателя.
 • Ако велосипед бъде нает за повече от един ден, наемодателя е длъжен да предостави зарядно. Наемателя се съгласява да зареди сам батерията на велосипеда според проведения инструктаж.

5.ПОВРЕДИ И ЩЕТИ ПО ЕЛЕКРИЧЕСКИЯТ ВЕЛЕСИПЕД И ОБОРУДВАНЕТО МУ; ЗАГУБА, КРАЖБА НА ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД И ЗЛОПОЛУКА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ

 • Наемателят използва велосипеда изключително и само на свой риск, като при взимане и връщане на велосипеда има задължение да осъществи проверка на техническото му състояние, в частност на спирачките, гумите и налягането им, състоянието на колелата, педалите и кормилото. Наемателят е длъжен да съобщи на Наемодателя за проблем от всякакво естество с велосипеда лично или по телефона на номера на Наемодателя. На Наемателя не се позволява да използва велосипеда, ако отчетеният проблем може да бъде влошен при последваща употреба или може да препятства безопасната употреба.
 • Наемателят е длъжен да използва велосипеда по начин, който да предотврати претоварването му, повредата, унищожението или кражбата му.
 • Наемателят е изцяло отговорен за всяка материална или нематериална повреда, причинена във връзка с използването на велосипеда. В случай че Наемодателят следва да плати за повреда или нематериална щета, причинена от Наемателя на трета страна, то след това Наемателят следва да покрие разходите на Наемодателя. Ако такава повреда или нематериална щета е причинена от трето лице, на което Наемателят е позволил да използва велосипеда, то тя следва да се заплати от Наемателя.
 • Наемателят е длъжен незабавно да извести Наемодателя за всякакви видове инциденти, повреди или кражба на велосипеда, случили се по време на ползването на велосипеда от наемателя. В такъв случай Наемателят е длъжен да сътрудничи на Наемодателя и на полицията за изясняване на случая.
 • Всички щети, произлизащи в следствие на неправилна експлоатация и/или неспазване инструкциите на Наемодателя се отстраняват за сметка на Наемателя. Размерът на заплащането се формира от сбора на всички щети и следва да се определи спрямо актуалните пазарни цени.
 • Наемателят не следва да компрометира техническата изправност на велосипеда, да добавя или премахва части от него.
 • Наемателят подлежи на глоба към Наемодателя в случай на нарушаване на клаузите по договора и в частност ако:
  • разреши използването на велосипеда от друго лице, което не е преминало инструктаж за безопасност – 100лв.
  • наемателят преднамерено компрометира техническото състояние на велосипеда, добави или премахне някакви технически части – до 4000лв. или в зависимост от актуалните пазарни цени на компроментираните компоненти +20% неустойка.
  • ако наемателят не върне велосипеда според инструкциите на наемодателя – 100лв.
  • направи опит за кражба на велосипеда – 9000лв.
 • Наемодателят не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) при злополука с отдаваните електрически велосипеди.
 • Наемодателят не носи отговорност и няма задължение да сключва за своя сметка и да предоставя на Наемател, застраховка, осигуряваща обезщетение в случай на злополука, в това число за смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране, вследствие злополука и др. Наемателят може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ 

 • Наемателя не следва да позволява на друго лице да кара велосипеда, ако то не е преминало инструктаж за безопасност.
 • Наемателя има право да използва велосипеда само за целите, за които е предназначен, както и е длъжен да се съобразява с пътните правила.
 • Наемателя е длъжен да плати всички глоби, наложени от компетентните власти и произтичащи от нарушения на приложимото законодателство.
 • Когато използва велосипеда през нощта, както и в обстановка на тъмнина или намалена видимост, Наемателят е длъжен да бъде изцяло осветен. Светлините не са част от оборудването на велосипеда и затова Наемателят е длъжен да използва собствени светлини.
 • Наемателят се задължава да спазва „Общите правила за ползване на електрически велосипеди“, инструкциите за безопасност, Закона за движение по пътищата и всички относими актове, свързани с използване на електрически велосипед, както и всички дадени указания по отношение на ползването на електрическият велосипед от страна на Наемодателя.

7.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 • Наемодателят е отговорен да предостави технически изправен велосипед за ползване на наемателя.
 •  Наемодателят е длъжен да предостави велосипед с напълно заредена батерия в случайте на организирани преходи или наем за цял ден. Наемателят е длъжен да следи нивото на батерията и да предприеме необходимите действия, за да се прибере в офиса на Наемодателя безпрепятствено. В случай на изтощена батерия и невъзможност на Наемателя да прибере велосипеда на собствен ход, той е длъжен да информира Наемодателя и да заплати такса за прибиране, съобразно публикуваната ценовата листа на Интернет страницата: https://pamporovo-ebikes.com/
 • Наемодателят е длъжен да проведе инструктаж за безопасност, преди да предостави велосипеда за ползване на наемателя.
 • Наемодателят е длъжен да осигури сервизно обслужване на велосипеда за срока на договора.
 • Наемодателят е длъжен да отстранява безвъзмездно всички повреди свързани с нормална експлоатация, които са възникнали в рамките на договорния срок
 • Наемодателя е длъжен при възникване на техническа повреда по вина на Наемодателя или фабричен дефект на велосипеда да го замени с равностоен, с изключение на случаите, когато техническата повреда е по вина на Наемателя. В такъв случай заместващия велосипед се таксува с допълнителен наем, като втори отдаден велосипед и наемателя дължи съответните глоби за причинените повреди.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО И ВРЪЩАНЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД

 • Договорът може да бъде прекратен със съгласие между страните или с писмено предизвестие на която и да е от страните.
 • При предсрочно прекратяване на договора и констатирано изправно състояние на велосипеда, без открити липси, наемодателят се задължава да върне платеният депозит и сумата на неизползваната услуга, като приспадне неустойка в размер такса за един час наем, публикувана на сайта: https://pamporovo-ebikes.com/.
 • Прекратяване на договора от всяка от страните или оттегляне от договорните отношения от страна на наемодателя трябва да бъде съобщено лично, по телефон или с изпратено известие по електронната поща на другата страна.
 • Състоянието на велосипеда се удостоверява при връщането му чрез подписването на Приемо-предавателен протокол между страните.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Наемодателят предоставя връзка на сайта си към Комисиля за защита на потребителите за разрешаване на потребителски спорове https://kzp.bg/

Гореща линия: национален телефон 0700 111 22

Адрес: София 1000, България, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6