Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които Парт Тур EООД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета си на дейност.

Чрез тази Декларация за поверителност Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви и за Вашите права, които имате относно събраните лични данни за Вас чрез нашият сайт.

Ние оценяваме важността на вашата лична информация и се ангажираме да я обработваме отговорно и в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Парт Тур EООД се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Кои сме ние?

При използване на уебсайт https://pamporovo-ebikes.com/ Вашите лични данни се обработват от Парт Тур EООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205173442, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, Христо Христов, 4, имейл адрес: info@pamporovo-ebikes.com

Какви данни събираме за Вас?

Когато изпозвате нашите Услуги ние можем да събираме следната информация за Вас:

  • Име
  • ЕГН
  • Адрес
  • Имейл адрес
  • Телефон за контакт

Парт Тур EООД не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Когато посочваме, че използваме Вашата лична информация във връзка със заявка, поръчка, транзакция или споразумение или за да Ви предоставим услуги, които сте поискали, ние правим това, защото е необходимо за изпълнение на нашето споразумение с Вас.

Ние предоставяме достъп до лична информация само, когато това е целесъобразно. Парт Тур EООД може също така да сподели вашите лични данни с избрани партньори, с цел предоставянето на продукти или услуги на вас, както и при изпълнението на вашите заявки или с ваше съгласие. При подбора на доставчици и партньори вземаме предвид процесите им за обработка на данни.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни агенции вследствие на съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес. Също така можем да споделим личната ви информация, за да защитим правата или имуществото на Парт Тур EООД, както и тези на нашите бизнес партньори, доставчици или клиенти и други, когато имаме разумни основания да смятаме, че такива права и имущество са били или биха могли да бъдат засегнати.

Вашите права

Вие имате право:

  • на достъп до личните ви данни, обработвани от Парт Тур EООД;
  • да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните ви данни, когато има законни основания за това;
  • да изисквате от Парт Тур EООД да уведомява третите лица, с които са споделени данните Ви, за всяко извършено коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни, освен ако това е невъзможно или изисква прекомерни усилия;
  • да бъдете уведомен преди да бъдат разкрити за пръв път личните ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;
  • да възразявате срещу обработване на личните ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до вашите лични данни или ако да ги коригирате, моля, свържете се с нас на адреса на края на тази Декларация за поверителност.

Период на задържане

Ние няма да задържим личната информация по-дълго, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които се обработва, включително сигурността на обработката, да отговаря на законовите и регулаторни задължения (например одит, счетоводни и законови условия за задържане), за обработка на спорове, както и за установяването, упражняването или защитата на правни искове в страните, в които извършваме дейност.

Ако искате Вашите лични данни да бъдат заличени, моля изпратете писмено искане на електронен пощенски адрес: info @ pamporovo-ebikes.com

Как да се свържете с нас

Ако имате въпрос, свързан с това Заявление за поверителност или искате Вашите лични данни да бъдат заличени, моля, свържете се с нас на електронен пощенски адрес: info @ pamporovo-ebikes.com

Право на подаване на жалба

В случай, че считате, че нашата обработка на личната ви информация не отговаря на приложимите закони за защита на данните, можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните:

Комисия за зашита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

https://www.cpdp.bg/

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на адрес

info @ pamporovo-ebikes.com